Kontakt os

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN ALLE DYRS RET

Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1.

Foreningens navn er ”Foreningen Alle Dyrs Ret”.

Foreningens hjemsted er Hals i Aalborg Kommune.

Foreningens formål er at beskytte dyr i Danmark imod overgreb, specielt fra menneskers side.

Organisation

§ 2.

Foreningen ledes af en komite (bestyrelse) bestående af Else-Marie Trier, Bettina Hvass Larsen og Erik Waage.

I tilfælde af vakance i komiteen udpeges nyt medlem af den resterende komite.

Medlemmer

§ 3.

Enhver kan melde sig ind i foreningen mod betaling af et af komiteen til enhver tid fastsat kontingent.

Kapitalforhold

§ 4.

Foreningens kapital består udover kontingent, af bidrag indbetalt til Foreningen Alle Dyrs Ret, af diverse bidragsydere.

Foreningens midler skal holdes skarpt adskilt fra bestyrelsens private midler.

Midlerne skal indtil de anvendes i overensstemmelse med foreningens formål være anbragt i en bank eller i obligationer.

Tegningsret

§ 5.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Regnskab

§ 6.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Første regnskabsår går indtil 31.12.1995.

Vedtægtsændring og opløsning

 

§ 7.

Nærværende vedtægter kan ændres og foreningen opløses af komiteen med 4/5 flertal.

I tilfælde af, at foreningen opløses skal de i foreningen værende midler overføres til Komiteen Mod Dyreforsøg eller Værn for Værgeløse dyr.

Således vedtaget af bestyrelsen - København den 14. april 2016 

 

 

Som bestyrelse:

Else-Marie Trier
Bettina Hvass Larsen
Erik Waage